فیزیوتراپی در منزل

اعزام کادر مجرب فیزیوتراپ به منزل شما برای ارائه خدمات فیزیوتراپی بیماران و سالمندان یکی دیگر از خدمات موسسه آسایش پرور سینا می باشد.