نگهداری از کودک در منزل

نگهداری از کودک با کودکیاران تحصیل کرده و متناسب با شخصیت فرزندان شما خدماتی را ارائه می دهد تا هم در خانه و هم در بیرون مراقب کودک شما باشد و بتواند آموزش های لازم را نیز به کودک شما بدهد. مراقبین به طور مطلوب آموزش دیده اند تا مراقبت های لازم را از کودک شما به انجام برسانند.