6/5میلیون نفر در ایران بیکارند و یا کسانی هستند که اشتغال ناقص دارند و یا کسانی هستند که از جست و جوی کار دلسرد شدند و به خارج از بازار کار رفته ا ند. طبق این گزارش 23/3در صد این افراد جوانان 15تا29 سال هستند. همچنین بر اساس شاخص های رشد قتصادی بین سال های 1996تا2014 نسبت به کشورهای منطقه و جهان سطح پایین تری داشته ایم و این رشد اقتصادی تقریبا از سال 89تا90هیچگاه اشتغال زا نبوده است .

--------------------------------------------------------------------------------------------------------