• نگهداری و مراقبت از سالمند با مراقبین آموزش دیده

• نگهداری از کودک با کودکیاران تحصیل کرده

• انجام کلیه خدمات پرستاری در منزل و بیمارستان به صورت روزانه و شبانه روزی با همکاری پزشکان متخصص

• ویزیت بیمار در منزل

• فیزیوتراپی در منزل

• انجام کلیه آزمایشات در منزل

• ارسال تجهیزات پزشکی به منزل